Regulamin (umowa)

W chwili wynajmu Quada, pojazd jest sprawny technicznie. Najemca ma obowiązek zapoznać się z jego stanem oraz instrukcją obsługi i zasadami użytkowania. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące stanu pojazdu powinny zostać zgłoszone osobie wynajmującej. Najemca zobowiązany jest, zwrócić Quada w stanie, w jakim go wypożyczył.

 • 1 Przed wynajęciem pojazdu klient zobowiązany jest do podpisania oświadczenia, w którym stwierdza, iż wynajmuje pojazd na własną odpowiedzialność i ryzyko w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu nie będzie domagał się odszkodowania od Wynajmującego, oraz ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia pojazdu, oraz osób trzecich i mieniu.
 • 2 Poruszając się po drogach niepublicznych, drogach polnych oraz terenach leśnych Najemca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów, jakie obowiązują na tych terenach, a wszelkie konsekwencje wynikające z łamania tych przepisów i ogólnie pojętych zasad, dotyczących tych terenów, spoczywają na Najemcy.
 • 3 Najemca powinien posiadać prawo jazdy do prowadzenia samochodu (Kat. B lub B1). Wiek i prawo jazdy nie jest wymagane dla pasażera.
 • 4 Osoby niepełnoletnie mogą wypożyczyć pojazd tylko w obecności rodziców, lub pełnoprawnych opiekunów i na ich odpowiedzialność.
 • 5 Najemca powinien posiadać dowód osobisty, jako dokument na potwierdzenie tożsamości.
 • 6 Najemca zobowiązany jest do absolutnego powstrzymania się od spożywania alkoholu lub innych środków odurzających przed lub w czasie jazdy pojazdem.
 • 7 Jednym pojazdem mogą jechać maksymalnie dwie osoby. Za bezpieczeństwo i ewentualne uszkodzenia (wypadek, kolizja, zatopienie, zalanie), jak również za wszelkie ewentualne urazy kierowcy i pasażera spowodowane przez nie dostosowanie się do Kodeksu Drogowego, Prawa Karnego i Prawa Cywilnego, pełną odpowiedzialność (materialną i prawną) ponosi kierowca (Najemca).
 • 8 Przed jazdą każdy prowadzący pojazd, oraz pasażer jest zobowiązany do założenia kasku ochronnego.
 • 9 Pojazdem może kierować wyłącznie osoba wymieniona w umowie najmu.
 • 10 Najemca zobowiązuje się do zwrotu pojazdu w stanie nieuszkodzonym z kompletnym wyposażeniem. W przeciwnym wypadku zostanie obciążony kosztem ewentualnych napraw, wyczyszczenia pojazdu zgodnie z aktualnie obowiązującymi cenami.
 • 11 Wszystkie pojazdy posiadają ubezpieczenie OC.
 • 12 Użytkownik przyjmuje na siebie pełną materialną odpowiedzialność w przypadku uszkodzenia pojazdu z własnej winy. Odpowiedzialność ta obejmuje szkody nieobjęte ubezpieczeniem OC. Za szkodę powstałą z własnej winy użytkownik jest obciążony kwotą udziału własnego. Użytkownik zostanie obciążony pełnymi kosztami naprawy.
 • 13 Za uszkodzenia wynikające z użycia pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem (pojazdy te są przeznaczone do jazdy turystycznej, nie wyczynowej - skoki, brodzenie w wodzie, oraz błocie o głębokości powyżej 20cm są zabronione), oraz przekraczające normalny stan zużycia tj. brakujące lub podmienione części, oraz za zniszczenia i szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i eksploatacją, Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami napraw i części według cen dealera (uszkodzenia lusterek bocznych, lamp, podwozia pojazdu silnika, skrzyni biegów, a także uszkodzenia wnętrza pojazdu nie są objęte ubezpieczeniem i są w całości usuwane na koszt Najemcy, a w szczególności koszt wymiany lub naprawy uszkodzonego ogumienia, oraz felg), - zagubienie Kluczyków -800zł.
 • 14 Wynajęty Najemcy pojazd nie może być używany: do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu, do holowania innych pojazdów, do przewozu rzeczy mogących uszkodzić pojazd lub przekraczających jego nośność, w wyścigach, rajdach lub zawodach sportowych, wbrew przepisom celnym, drogowym i innym, oraz poza granicami RP, bez pisemnej zgody Wypożyczającego.
 • 15 Najemcy nie wolno pozostawiać w pojeździe kluczyków pojazdu.
 • 16 W przypadku utraty pojazdu z kompletem kluczyków, oraz udziału w kolizji pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków halucynogennych lub innych środków odurzających, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność majątkową, oraz prawną za utracony lub zniszczony pojazd.
 • 17 Jeżeli pojazd ulegnie wypadkowi z winy Najemcy, nastąpi zawiniona utrata pojazdu, dokumentów lub z innych powodów pojazd nie zostanie zwrócony w ustalonym w umowie terminie, Najemca jest zobowiązany pokryć wszystkie wynikłe w tej sytuacji koszty.
 • 18 Wszelkie szkody zdrowotne swoje jak i osób trzecich z tytułu wypożyczenia i użytkowania Quada(ów) pokrywa Wynajmujący.
 • 19 Najemca wynajmuje pojazd na własną odpowiedzialność i ryzyko. Wynajmujący i/lub pasażer w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu nie będzie domagał się odszkodowania od Wynajmującego, ani rościł żadnych pretensji.
 • 20 Najemca obowiązany jest dodatkowo do zapłaty wszelkich mandatów lub innych kar wynikających z naruszenia przepisów prawa oraz opłat związanym z bieżącym wykorzystaniem (opłaty parkingowe, przejazdowe itp.)
 • 21 W razie awarii technicznej Quada, Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia Quada oraz do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o stanie i miejscu jego pobytu.
 • 22 Wynajmujący zgadza się na podanie swoich danych osobowych włącznie z okazaniem dowodu osobistego oraz prawa jazdy celem weryfikacji.

Uwaga!!!

Kategoryczny zakaz wrzucania biegu podczas jazdy pojazdu i na wysokich obrotach, uszkodzenie pojazdu skutkuje pokryciem kosztów naprawy i części przez Najemcę.

Zabrania się celowego wprowadzania pojazdu w poślizg (jazda bokiem).

Zabrania się zmiany napędu podczas jazdy (quady 4x4).